Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI TRENINGÓW SPORTOWYCH ZA POŚREDNICTWEM
SERWISU REZERWACYJNEGO TRENINGISPORTOWE.PL


I. Definicje


Dla potrzeb Regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 

1) Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych danemu Użytkownikowi w systemie informatycznym Organizatora, po zakończeniu procesu rejestracji;
2) Karnet – przesłane przez Organizatora potwierdzenie uprawnienia Uczestnika do rezerwacji i udziału w Treningach;
3) Lista rezerwowa – lista osób zainteresowanych udziałem w danym Treningu tworzona w momencie, gdy w danym terminie wyczerpany już został limit miejsc;
4) Organizator – organizator zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz właściciel serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl, którym jest Tomasz Dąbrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Agencja Promocji Sportu SPORTS EMOTIONS Tomasz Dąbrowski”, z siedzibą w Warszawie (01-875 Warszawa) przy ulicy Zgrupowania Żmija 13A lok. 23, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 015798911, NIP 118-130-58-66, e-mail: kontakt@treningisportowe.pl;
5) Panel rezerwacyjny – informacja o Uczestniku treningu widoczna po jego zalogowaniu się do serwisu treningisportowe.pl;
6) Regulamin – niniejszy regulamin;
7) Trener – osoba prowadząca trening, posiadająca uprawnienia instruktora lub trenera wybranej dyscypliny sportu;
8) Trening – zajęcia sportowo-rekreacyjne wybranej dyscypliny sportu trwające 90 minut, składające się z rozgrzewki, zestawu ćwiczeń dopasowanych do możliwości i poziomu zaawansowania Uczestników oraz gry szkoleniowej;
9) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, korzystająca z usług serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl, z zastrzeżeniem postanowień części IX ust. 2; 
10) Wejście – możliwość udziału Uczestnika w pojedynczym Treningu; liczba Wejść określona jest w wykupionym Karnecie.


II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Z uwagi na zorganizowanie sprzedaży Karnetów i dokonywania rezerwacji Treningów poprzez serwis internetowy, Organizator w części świadczy usługi Uczestnikom drogą elektroniczną i jest usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a Uczestnik rejestrujący się w serwisie, dokonujący kupna Karnetów lub rezerwacji Treningów usługobiorcą w rozumieniu powyższej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień części III ust. 2.
2. Adresem serwisu internetowego, o którym mowa w ust. 1 jest http://www.treningisportowe.pl.
3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.treningisportowe.pl Organizator umożliwia zapisanie i wydrukowanie Regulaminu przez Uczestnika.
5. Usługami, jakie Organizator oferuje poprzez serwis internetowy, o którym mowa w ust. 1, jest sprzedaż Karnetów oraz możliwość rezerwacji Treningów na Panelu rezerwacyjnym. Organizator oferuje Karnety o różnym okresie ważności i liczbie Wejść. Aktualna oferta Karnetów jest dostępna na stronie http://www.treningisportowe.pl.
6. W celu korzystania z usług, o których mowa w ust. 5, urządzenia i system, którym posługuje się Uczestnik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
1) komputer lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do internetu wyposażone w przeglądarkę internetową potrafiąca poprawnie wyświetlać XHTML/css3 
7. Organizator informuje, że przy korzystaniu z jego serwisu internetowego zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony poprzez rejestrację Uczestnika w serwisie internetowym, o którym mowa w ust. 1 za pomocą elektronicznego formularza przygotowanego przez Organizatora.
9. Chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest pomyślne zakończenie procesu rejestracji, o czym Uczestnik jest informowany poprzez stosowny komunikat; dodatkowo Organizator potwierdza dokonanie rejestracji przesyłając wiadomość na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Aby potwierdzić rejestrację i aktywować konto Uczestnik musi kliknąć zawarty w komunikacie link.
10. Umowa, o której mowa w ust. 8 może zostać rozwiązana przez Uczestnika w każdym czasie poprzez zgłoszenie takiej woli Organizatorowi: 
1) w trybie natychmiastowym albo 
2) z zachowaniem okresu wypowiedzenia na koniec terminu upływu ważności Karnetu, który Uczestnik posiada w dniu wypowiedzenia (jeżeli Uczestnik posiada więcej niż jeden Karnet, umowa ulega rozwiązaniu z dniem upływu ważności ostatniego Karnetu).
Uczestnik zobowiązany jest wskazać tryb rozwiązania umowy w oświadczeniu o jej wypowiedzeniu, a w razie niewskazania przyjmuje się, że wypowiedzenie nastąpiło w trybie określonym w pkt 2 powyżej. 
Rozwiązanie umowy Organizator potwierdza Uczestnikowi na wskazany adres poczty elektronicznej. Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy Organizator usuwa Konto Uczestnika z systemu informatycznego. Usunięcie Konta nie stanowi przeszkody w ponownym zawarciu umowy.
11. Rozwiązania umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną w trybie określonym w ust. 10 pkt 1 nie wpływa na prawa Uczestnika wynikające z zakupionego Karnetu, z tym że usunięcie Konta wyłącza możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian na Panelu rezerwacyjnym, w tym zmian dotyczących Treningów wcześniej zarezerwowanych, dokonywania nowych rezerwacji lub otrzymywania od Organizatora informacji dotyczących Treningów (np. ich odwołania).
12. Organizator może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 8 z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż na dzień upływu ważności Karnetu, który Uczestnik posiada w dniu wypowiedzenia (jeżeli Uczestnik posiada więcej niż jeden Karnet, umowa ulega rozwiązaniu z dniem upływu ważności ostatniego Karnetu); w okresie wypowiedzenia Uczestnik może nabyć kolejny Karnet lub wykonywać uprawnienia z nim związane, których termin nie wykracza poza okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy Organizator potwierdza Uczestnikowi na wskazany adres poczty elektronicznej. Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy Organizator usuwa Konto z systemu informatycznego.
13. Organizator ma prawo do wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 8 w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika Regulaminu. W takim przypadku postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio, chyba że rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn określonych w części IV ust. 17, kiedy to Uczestnik traci prawo do wykorzystania pozostałej części Karnetu i wstępu na Treningi wcześniej zarezerwowane. 
14. Wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić także bez ważnej przyczyny.


III. Umowa sprzedaży Karnetów i rezerwacji Treningów


1. Z zastrzeżeniem postanowień części III ust. 2, po zarejestrowaniu w serwisie treningisportowe.pl Uczestnik może zawierać z Organizatorem umowy, których przedmiotem jest nabycie Karnetu uprawniającego do rezerwacji miejsca za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego działającego pod adresem treningisportowe.pl oraz wstęp na Trening wybranej dyscypliny sportu.
2. Organizator rejestruje w systemie informatycznym transakcje sprzedaży Karnetów. 
3. Nabycie przez Uczestnika Karnetu Organizator potwierdza wiadomością przesłaną na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karnetu dokonanej za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl bez podania powodu w terminie 14 (czternastu) dni od daty wykupienia Karnetu. Odstąpienie musi nastąpić w formie pisemnej i zostać wysłane na adres Organizatora. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem. W razie odstąpienia umowę uważa się za niezawartą a Uczestnik zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań. Jeżeli przed odstąpieniem Uczestnik dokonał płatności, Organizator dokona jej zwrotu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4 możliwe jest jedynie w sytuacji, w której Uczestnik nie dokonał wcześniej żadnej rezerwacji Treningu z wykupionego Karnetu.


IV. Warunki rezerwacji i uczestnictwa w Treningu


1. Rezerwacji mogą dokonać oraz brać udział Treningu wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W celu rezerwacji miejsca na Treningu należy po zarejestrowaniu się w serwisie treningisportowe.pl i wykupieniu Karnetu dokonać rezerwacji w wybranym przez siebie wolnym terminie lub zapisać się na Listę rezerwową. Informacja o dokonanych rezerwacjach widoczna jest w Panelu rezerwacyjnym Uczestnika.
3. Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik może bez innych dodatkowych formalności uczestniczyć w Treningu w wybranym przez siebie terminie.
4. Do dokonywania zapisów na Treningi sportowe służy kanał internetowy serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl.
5. Uczestnik może zwolnić swoją rezerwację najpóźniej na 2 (dwie) godziny przed Treningiem. Jeżeli zwolnioną rezerwację zajmie osoba z Listy rezerwowej lub inny Uczestnik, to osoba zwalniająca miejsce otrzyma automatycznie zwrot niewykorzystanego Wejścia na swoim Karnecie. Jeżeli zwolnione miejsce nie zostanie zajęte przez innego Uczestnika, to rezerwacja przepada i w tym przypadku nie następuje zwrot wynagrodzenia a Wejście uważa się za wykorzystane. 
6. Jeżeli Uczestnik, który ma zarezerwowane Wejście zrezygnuje z niego, na jego miejsce automatycznie wchodzi Uczestnik z Listy rezerwowej. O zwolnieniu się miejsca Uczestnik z Listy rezerwowej otrzymuje informację drogą elektroniczną. Uczestnik zapisując się na listę rezerwową sam określa, do którego momentu (terminu) jest zainteresowany udziałem w Treningu w przypadku zwolnienia się miejsca.
7. Uczestnik ze swojego Karnetu może dokonać kilku rezerwacji na ten sam termin, np. w przypadku, gdy chce zaprosić gości nie posiadających Karnetów. Każda taka osoba traktowana jest wówczas jako wykorzystująca jedno Wejście z Karnetu Uczestnika. 
8. Liczba osób na każdym Treningu jest ograniczona. Limity osób ustala Organizator. Limity widoczne są na stronie internetowej serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl, a także podczas procesu rezerwacji. Limity osób są uzależnione od dyscypliny oraz wielkości hali. Istnieje więc możliwość, że dla różnych Treningów będą istniały różne limity osób.
9. Jeżeli na danym Treningu limit osób nie zostanie osiągnięty, to Trening odbywa się z mniejszą liczbą osób.
10. W wyjątkowych przypadkach, niezależnych od Organizatora, Trening może zostać odwołany. O odwołaniu Treningu Organizator poinformuje Uczestników wszystkim możliwymi kanałami, za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej i profili na portalach społecznościowych. W takiej sytuacji Uczestnicy otrzymają zwrot Wejścia na swój Karnet.
11. System rezerwacji on-line zostaje wyłączony na 2 (dwie) godziny przed rozpoczęciem danego Treningu. Po jego zamknięciu nie ma już możliwości zapisania się dany Trening. 
12. Podczas Treningu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Trenera, przestrzegania ogólnie przyjętych przepisów bezpieczeństwa, regulaminu obiektu sportowego dostępnego podczas Treningu, ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego w tym poszanowania dóbr osobistych innych Uczestników, Trenera i Organizatora. Postanowienia powyższe dotyczą też gości Uczestnika, o których mowa w ust. 7. 
13. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia Treningów. 
14. Organizator oświadcza, że wykona podmiot umowy, o której mowa w ust. 1 z najwyższą starannością. 
15. Organizator uprawniony jest do przeprowadzania Treningów za pośrednictwem osób trzecich, za których działania lub zaniechania jest odpowiedzialny, jak za własne działania lub zaniechania. Organizator zobowiązuje się, że Treningi będą prowadziły osoby zatrudnione przez Organizatora posiadający uprawnienia trenera lub instruktora wybranej dyscypliny sportu.
16. Trening prowadzony jest przez Trenera. Na czas Treningu Organizator przygotuje halę sportową tak, aby spełniała wymogi wybranej dyscypliny sportu, a także zapewni niezbędny sprzęt sportowy.
17. W przypadku naruszenia postanowień ust. 12 przez Uczestnika lub jego gości, o których mowa w ust. 7, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi lub tym osobom uczestnictwa w Treningu (Treningach) lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w części II ust. 13.


V. Opłaty


1. Uczestnik ma do wyboru kilka rodzajów Karnetów. Cena pojedynczego Treningu uzależniona jest od liczby Wejść na danym Karnecie. 
2. Wszystkie ceny poszczególnych Karnetów dostępnych w serwisie są cenami brutto i wyrażone są w polskiej walucie polskiej (polski złoty, PLN).
3. Karnety mają różne okresy ważności, a ich długość uzależniona jest od liczby Wejść na danym Karnecie. Organizator zastrzega, że karnety udostępnione w promocyjnych cenach mogą mieć inny, krótszy okres ważności.
4. Informacje o cenach oraz okresie ważności Karnetów znajdują się na stronie internetowej serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Karnetów, przy czym cena wykupionego Karnetu jest taka, jak w momencie jego zakupu i jest ważna do czasu jego wykorzystania lub utraty ważności. 
6. W serwisie treningisportowe.pl możliwe są następujące formy płatności, do wyboru przez Uczestnika: 
1) karta kredytowa; 
2) przelew bankowy. 
W wyjątkowych sytuacjach ustalonych z Organizatorem możliwe jest dokonanie płatności gotówką przed Treningiem. W przypadku wybrania tej formy płatności Organizator prosi o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu +48 794 777 667, lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@treningisportowe.pl, wówczas Organizator odnotowuje na Koncie Uczestnika nabycie Karnetu.
7. Transakcje dokonywane przez Internet, w formie określonej w ust. 6 pkt 1 i 2, odbywają się poprzez połączenie z serwisem obsługi płatności internetowych PayU.pl prowadzonym przez PayU S.A. z siedziba w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej 90 za pomocą szyfrowanego protokołu. 
8. Organizator jest płatnikiem VAT i do każdej płatności wystawia fakturę VAT w terminie 7 dni od daty dokonania płatności.
9. Faktura wysyłana jest do Uczestnika na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Możliwe jest także odebranie faktury VAT podczas Treningu. 
10. Możliwe jest wystawienie faktury VAT na firmę lub instytucję nie będącą płatnikiem, np. w sytuacji gdy Uczestnikowi udział w Treningach finansuje lub refunduje pracodawca. Właściwe dane do faktury należy przesłać na adres poczty elektronicznej kontakt@treningisportowe.pl bezpośrednio po dokonaniu płatności. 


VI. Ubezpieczenie i ryzyko


1. Organizator, a także Trenerzy posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.
2. Uczestnicy Treningów nie są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków i uczestniczą w Treningach na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko.
3. Rejestracja w serwisie, dokonanie rezerwacji i przybycie na Trening oznacza, że Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  Rejestracja oraz dokonanie opłaty za Karnet oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Treningu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko uczestnicząc w Treningu na własną odpowiedzialność. 


VII. Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych


1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników dokonujących rejestracji w serwisie rezerwacyjnym treningisportowe.pl. 
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
3. W celu rejestracji (założenia Konta) przez Uczestnika w serwisie treningisportowe.pl, przesłania potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną oraz potwierdzenia jej rozwiązania, identyfikacji Uczestnika na Treningu i Panelu rezerwacyjnym, komunikacji związanej z wykorzystaniem Karnetu, organizacją i prowadzenia Treningów, w tym zmianą (odwołaniem) terminu Treningu Organizator, funkcjonowaniem strony internetowej serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia) będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika:
1) login
2) nazwisko i imiona;
3) adres poczty elektronicznej.
W celu komunikacji związanej w wykorzystaniem Karnetu Organizator może dodatkowo przetwarzać numer telefonu Uczestnika, jeżeli Uczestnik zażyczył sobie tę drogę komunikacji i udostępnił ten numer Organizatorowi. 
4. W celu sprzedaży i rejestracji transakcji sprzedaży Karnetów, rozliczenia za nie (wystawienia faktury VAT), Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika:
1) nazwisko i imiona;
2) adres Uczestnika; 
3) adres poczty elektronicznej.
5. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 i 4 jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek rejestracji Uczestnika w serwisie treningisportowe.pl (zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), wykonania umowy i rozliczenia z Uczestnikiem. 
6. Za odrębną zgodą Uczestnika Organizator może mu przesyłać informacje stanowiące informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności reklamę oraz materiały promujące usługi i towary Organizatora a także imprezy, w których uczestniczy lub je organizuje. W razie wyrażenie zgody, Organizator w celu przekazywania informacji handlowych będzie przetwarzał adres poczty elektronicznej.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak i złożenia w każdym czasie sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. W razie sprzeciwu w zakresie danych, o których mowa w ust. 3 lub 4, sprzeciw oznacza jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w części II ust. 10 pkt 1. 
8. Organizator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1) dane Uczestników przechowywane są na serwerze spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone standardem ISO 27001:2005, zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
2) sieć wyposażona jest w szereg routerów/firewalli oraz kilka niezależnych łączy internetowych które, zapewniają ciągłą dostępność serwisu.
9. Serwis internetowy treningisportowe.pl oraz wszelkie dane przekazywane za jego pomocą zapisywane są na serwerze stanowiącym własność Deator Innovation Sp. z o.o.
10. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej PayU.pl są szyfrowane.
11. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące polityki prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej systemu rezerwacyjnego treningisportowe.pl odpowiada Organizator. Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się na stronie internetowej treningisportowe.pl w odpowiednich zakładkach dolnego menu.


VIII. Reklamacje 


1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl należy niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi telefonicznie pod numer telefonu +48 794 777 667 lub kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@treningisportowe.pl. 
2. Późne złożenia reklamacji może utrudnić skuteczne jej rozpatrzenie. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
3. Odpowiedź na reklamację Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.


IX. Postanowienia końcowe


1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której zawiadamia Uczestnika na podany przez niego adres poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może w terminie 14 dni od otrzymania o niej informacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w części II ust. 10 pkt 1 albo pkt 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z uwagi na zmianę Regulaminu, w trybie określonym w części II ust. 10 pkt 1 i niemożności z tego powodu wykorzystania w pełni nabytego Karnetu, Organizator zwróci Uczestnikowi wynagrodzenie w części odpowiadającej niewykorzystanemu Karnetowi. W razie braku wypowiedzenia zmiana wiąże Uczestnika od dnia jej wejścia w życie.
2. W przypadku, w którym Karnety dla Uczestnika nabywa osoba trzecia na podstawie odrębnej umowy łączącej ją z Organizatorem, Konto Uczestnika zakłada Organizator na podstawie danych otrzymanych od tej osoby, a Uczestnik nie jest stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży Karnetów, a dane Uczestnika Organizator przetwarza na podstawie umowy z powyższą osobą. W takim przypadku Uczestnik korzysta z Konta jedynie w celu dostępu do Panelu rezerwacyjnego.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Regulamin wchodzi w życie 19 grudnia 2012 roku.


Załącznik nr 1


Załącznik nr 1 do Regulaminu rezerwacji treningów sportowych za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego treningisportowe.pl (Wzór odstąpienia od umowy)